Activity and initiatives

 

MAJ 2022

 

NAAEV je 21.04.2022. prema Vladi Republike Srbije podneo Inicijativu za institucionalno regulisanje statusa elektropunjača za punjenje e-vozila. Kao EIT UM RIS HUB SERBIA NAAEV je od strane Svetske Banke trenutno angažovan na izradi studije razvoja elektromobilnosti za grad Beograd do 2030 godine. Bez efikasnog i celovitog rešenja ovog pitanja preti objektivna opasnost da Srbija postane “usko grlo” u evropskom električnom transportu. Brz odgovor dobijen od Vlade i nadležnih ministarstava ukazuje da je država prepoznala značaj ovog kompleksnog problema i da je pokrenula aktivnosti u tom pravcu u čemu je NAAEV spreman u okviru svojih stručnih potencijala da da svoj doprinos.

Dopis Vladi
Odgovor Vlade
Odgovor MGSI
Odgovor MRE

FEBRUAR 2019

 

Dramatično smanjenje troškova izrade informacionih tehnologija, ekonomičnost i efikasnost obnovljivih izvora energije i njihova superiornost nad tradicionalnim izvorima, kao i potencijali električnog i autonomnog transporta, u čiji razvoj su se osim vodećih svetskih proizvođača iz ove oblasti uključili i Apple i Google, nadvosmislen su pokazatelj tehnološke revolucije koja je u toku.
Uvereni smo da u našoj zemlji postoji kritičan potencijal znanja zbog čega bi država konkretnim merama morala da učini sve što može da ga sačuva i podrži. To bi morao da bude zajednički cilj svih društvenih aktera.
Imajući u vidu obim i dinamiku promena u oblasti električnog i autonomnog transporta Nacionalna Asocijacija Autonomnih i Električnih Vozila (NAAEV), Akademija Inženjerskih Nauka Srbije/AINS i Udruženje Inženjera Elektrotehnike Srbije (UDIES) pokrenuli su prema Vladi Republike Srbije i nadležnom ministarstvu gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture , INICIJATIVU – “Program za elektromobilnost u Republici Srbiji u 10 tačaka”, kao i predlog za formiranje “Radne grupe za razvoj i upotrebu električnih i autonomnih vozila i izgradnju prateće infrastrukture“.
Sve ovo bi trebalo da pomogne i ubrza kretanje Srbije ka novom “električnom vremenu“.

 

10 PREDLOGA ZA ELEKTRIČNU MOBILNOST SRBIJE

 

  1. INTEZIVIRANJE PROGRAMA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA
  2. USPOSTAVLJANJE NADLEŽNIH SLUŽBI ZA E-MOBILNOST
  3. KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZA POTREBE TRŽIŠTA
  4. PORESKE OLAKŠICE KAO POTENCIJAL ZAPOŠLJAVANJA
  5. PORESKA I PRAVNA JADNAKOST ZA PHEV, BEV I FCEV
  6. STIMULACIJA ZA INFRASTRUKTURU E-PUNJENJA IZ OIE
  7. UVOĐENJE BONUS SISTEMA ZA VEĆE KORIŠĆENJE E-VOZILA I NADOGRADNJU E- INFRASTRUKTURE
  8. JEDINSTVENA PRIMENA OBAVEZE ODREDJIVANJA CENA ZA NAPLATU NA JAVNIM STANICAMA ZA PUNJENJE
  9. PRILAGODJAVANJE TRŽIŠTU, POJEDNOSTAVLJENJE I STANDARDIZACIJA PROPISA I ZAKONA
  10. PODIZANJE NIVOA SVESTI PUTEM CILJANE KAMPANJE

FORMIRANJE RADNE GRUPE

 

I
Pokretanje Inicijative za formiranje Radne grupe za razvoj i upotrebu vozila na električni pogon i izgradnju prateće infrastrukture.
Pre svega, Radna grupa bi bila zadužena da u roku od 90 dana pripremi i dostavi Vladi RS na razmatranje:

a) Šestomesečni Akcioni plan za uvođenje mera i stvaranje potrebnih administrativnih i tehničkih preduslova za realizaciju neophodnih aktivnosti sa posebnim fokusom na otklanjanju administrativnih prepreka i stvaranju stimulativnih uslova za kupovinu, korišćenje i razvoj e-vozila i izgradnju inicijalne infrastrukture električnih stanica, kao i na analizi potencijala učešća domaće nauke i privrede u razvoju prateće e-infrastrukture, vozila, baterija i superkondenzatora;

b) Nacrt dugoročnih aktivnosti potrebnih za održivost, dalji razvoj i širu upotrebu električnih vozila i izgradnju prateće e-infrastrukture.

II
a) Dobijanje konkretne podrške u pripremi i realizaciji projekta “5G R&D i test Centar za autonomna vozila i dronove” koji su NAAEV, AINS i UDIES inicirali u konzorcijalnoj saradnji sa svojim akademskim, tehnološkim i korporativnim Partnerima

b) Definisanje mogućnosti dinamike izgradnje prvih 20 javnih e-stanica koje bi za napajanje koristile OIE i kroz „e-mobility Cloud Centar” bile umrežene u zatvoren distributivni sistem, sa fokusom na postavljanje istih na teritoriji grada Beograda kao pilot projekta izgradnje mreže “čistih punjača”na celoj teritoriji Republike Srbije.

O svim daljim koracima, reakcijama, odgovorima i status ”Predloga” i “Inicijative”, Upravni odbori NAAEV-a, AINS-a i UDIES-a će kroz redovne izveštaje informisati svoje članove i javnost.


INICIJATIVE

 

 

“USPOSTAVLJANJE REGULATIVE ZA POSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA PUNJENJE E-VOZILA – 2022″

“SMERNICE ZA RAZVOJ ELEKTROMOBILNOSTI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2019. DO 2025. GODINE”

INICIJATIVA ZA IZRADU STRATEGIJE ELEKTROMOBILNOSTI

INICIJATIVA IZGRADNJE 5G R&D I TEST CENTRA ZA AUTONOMNA VOZILA I DRONOVE

RECAR – K CITY – CETRAN – APOLLO OPEN PLATFORM – DSRC vs C-V2X

“2019 POČETAK NOVE ERE – SPREMITE SE ZA NEOGRANIČENE PODATKE U 5G MREŽI”


 

INICIJATIVA ZA REALIZACIJU AKCIONOG PLANA

za sprovođenje Strategije održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030

za period od 2021 do 2022 godine

                 

Na predlog MGSI, Vlada Republike Srbije je 18.03.2021. usvojila AKCIONI PLAN za sprovođenje Strategije urbanog razvoja Republike Srbije do 2030 godine za period od 2021 do 2022 godine. U usvojenom Akcionom Planu verifikovana su tri projektna predloga NAAEV-a / Nacionalne Asocijacije Autonomnih i Električnih Vozila, kao nosioca aktivnosti:

Мера 2.3.4: Увођење нових технологија у транспорту(на електропогон, нових система модуларног превоза, дељење превоза индивидуалним возилом и сл.)                                                                                                                               ДУ-ЈИ

 

Назив активности

Институција која спроводи активност

Oрганизације партнери

Рок за завршетак активности

Извор финансирања

Веза са програм. буџетом

Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.

2021.

2022.

2.3.4.1 „Е-Mobility Cloud Centar” (мапа доступних пуњача за е-возила, надзор и управљање, „E-roaming”)

МГСИ

НААЕВ, АИНС, УДИЕС, UNDP, МЗЖС

2021.

GEF

Буџет РС

 

3.500

 

2.3.4.2 Истраживачко-развојни и тест центар за електрична и аутономна возила и дронове

град Чачак

НТП

НААЕВ, АИНС,

УДИЕС, ИКС, МГСИ, МЗЖС, МПНТР

2022.

Буџет РС, Донацијe, Кредит, Светска банка, EBRD

 

350.000

450.000

2.3.4.3 „City AI” – урбана мобилност заснована на вештачкој интелигенцији

град Суботица

ЕТФ, BME, НААЕВ

2022.

Буџет РС, Донацијe, Кредит, Светска банка, EBRD

 

95.000

79.000

 

NAAEV je u septembru 2019 godine zaključio “Memorandum of Understanding Concerning Scientific, Tehnical and Commercial Cooperation” sa ZONE CLUSTER Nonprofit Ltd. koja upravlja najvećim evropskim centrom za ravoj i testiranje električnih i autonomnih vozila izgrađenom u Zalaegerszeg-u u Mađarskoj, u cilju saradnje na realizaciji izgradnje kompatibilnog centra u Srbiji i  njegovom zajedničkom korišćenju. U koordinaciji NAAEV-a, Saobraćajni, Mašinski i Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu učesvovali su u izradi idejne projektne studije centra, “5G R&D and Test Center for autonomous vehicles and drones”.

Sa  Budapest University of Technology and Economics / BME i Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu NAAEV je u januaru 2021. zaključio “Memorandum of Understanding” sa ciljem zajedničke realizacije inovativnih projektnih rešenja iz urbane mobilnosti sa fokusom na upravljanje saobraćajem u realnom vremenu u urbanim sredinama baziranom na upotrebi veštačke inteligencije.

Imajući u vidu značaj i kompleksnost projekata koji su definisani u okviru Mera 2.3.4 (1-2-3) AKCIONOG PLANA, kao i postavljene rokove  NAAEV je ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 19.04.2021. predložio hitan sastanak na kome bi se zajednički sagledale i definisale konkretne aktivnosti u okviru mogućnosti za realizaciju usvojenih projektnih predloga.

 

 

Back to top