Aktivnosti / Inicijative – Activities / Initiatives

 

25.05.2022

 

NAAEV je 21.04.2022. prema Vladi Republike Srbije podneo Inicijativu za institucionalno regulisanje statusa elektropunjača za punjenje e-vozila. Kao EIT UM RIS HUB SERBIA NAAEV je od strane Svetske Banke trenutno angažovan na izradi studije razvoja elektromobilnosti za grad Beograd do 2030 godine. Bez efikasnog i celovitog rešenja ovog pitanja preti objektivna opasnost da Srbija postane “usko grlo” u evropskom električnom transportu. Brz odgovor dobijen od Vlade i nadležnih ministarstava ukazuje da je država prepoznala značaj ovog kompleksnog problema i da je pokrenula aktivnosti u tom pravcu u čemu je NAAEV spreman u okviru svojih stručnih potencijala da da svoj doprinos.

Dopis Vladi
Odgovor Vlade
Odgovor MGSI
Odgovor MRE

 

Dramatično smanjenje troškova izrade informacionih tehnologija, ekonomičnost i efikasnost obnovljivih izvora energije i njihova superiornost nad tradicionalnim izvorima, kao i potencijali električnog i autonomnog transporta, u čiji razvoj su se osim vodećih svetskih proizvođača iz ove oblasti uključili i Apple i Google, nadvosmislen su pokazatelj tehnološke revolucije koja je u toku.
Uvereni smo da u našoj zemlji postoji kritičan potencijal znanja zbog čega bi država konkretnim merama morala da učini sve što može da ga sačuva i podrži. To bi morao da bude zajednički cilj svih društvenih aktera.
Imajući u vidu obim i dinamiku promena u oblasti električnog i autonomnog transporta Nacionalna Asocijacija Autonomnih i Električnih Vozila (NAAEV), Akademija Inženjerskih Nauka Srbije/AINS i Udruženje Inženjera Elektrotehnike Srbije (UDIES) pokrenuli su prema Vladi Republike Srbije i nadležnom ministarstvu gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture , INICIJATIVU – “Program za elektromobilnost u Republici Srbiji u 10 tačaka”, kao i predlog za formiranje “Radne grupe za razvoj i upotrebu električnih i autonomnih vozila i izgradnju prateće infrastrukture“.
Sve ovo bi trebalo da pomogne i ubrza kretanje Srbije ka novom “električnom vremenu“.

 

10 PREDLOGA ZA ELEKTRIČNU MOBILNOST SRBIJE

 

  1. INTEZIVIRANJE PROGRAMA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA
  2. USPOSTAVLJANJE NADLEŽNIH SLUŽBI ZA E-MOBILNOST
  3. KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZA POTREBE TRŽIŠTA
  4. PORESKE OLAKŠICE KAO POTENCIJAL ZAPOŠLJAVANJA
  5. PORESKA I PRAVNA JADNAKOST ZA PHEV, BEV I FCEV
  6. STIMULACIJA ZA INFRASTRUKTURU E-PUNJENJA IZ OIE
  7. UVOĐENJE BONUS SISTEMA ZA VEĆE KORIŠĆENJE E-VOZILA I NADOGRADNJU E- INFRASTRUKTURE
  8. JEDINSTVENA PRIMENA OBAVEZE ODREDJIVANJA CENA ZA NAPLATU NA JAVNIM STANICAMA ZA PUNJENJE
  9. PRILAGODJAVANJE TRŽIŠTU, POJEDNOSTAVLJENJE I STANDARDIZACIJA PROPISA I ZAKONA
  10. PODIZANJE NIVOA SVESTI PUTEM CILJANE KAMPANJE

FORMIRANJE RADNE GRUPE

 

I
Pokretanje Inicijative za formiranje Radne grupe za razvoj i upotrebu vozila na električni pogon i izgradnju prateće infrastrukture.
Pre svega, Radna grupa bi bila zadužena da u roku od 90 dana pripremi i dostavi Vladi RS na razmatranje:

a) Šestomesečni Akcioni plan za uvođenje mera i stvaranje potrebnih administrativnih i tehničkih preduslova za realizaciju neophodnih aktivnosti sa posebnim fokusom na otklanjanju administrativnih prepreka i stvaranju stimulativnih uslova za kupovinu, korišćenje i razvoj e-vozila i izgradnju inicijalne infrastrukture električnih stanica, kao i na analizi potencijala učešća domaće nauke i privrede u razvoju prateće e-infrastrukture, vozila, baterija i superkondenzatora;

b) Nacrt dugoročnih aktivnosti potrebnih za održivost, dalji razvoj i širu upotrebu električnih vozila i izgradnju prateće e-infrastrukture.

II
a) Dobijanje konkretne podrške u pripremi i realizaciji projekta “5G R&D i test Centar za autonomna vozila i dronove” koji su NAAEV, AINS i UDIES inicirali u konzorcijalnoj saradnji sa svojim akademskim, tehnološkim i korporativnim Partnerima

b) Definisanje mogućnosti dinamike izgradnje prvih 20 javnih e-stanica koje bi za napajanje koristile OIE i kroz „e-mobility Cloud Centar” bile umrežene u zatvoren distributivni sistem, sa fokusom na postavljanje istih na teritoriji grada Beograda kao pilot projekta izgradnje mreže “čistih punjača”na celoj teritoriji Republike Srbije.

O svim daljim koracima, reakcijama, odgovorima i status ”Predloga” i “Inicijative”, Upravni odbori NAAEV-a, AINS-a i UDIES-a će kroz redovne izveštaje informisati svoje članove i javnost.


INICIJATIVE

 

 

“USPOSTAVLJANJE REGULATIVE ZA POSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA PUNJENJE E-VOZILA – 2022″

“SMERNICE ZA RAZVOJ ELEKTROMOBILNOSTI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2019. DO 2025. GODINE”

INICIJATIVA ZA IZRADU STRATEGIJE ELEKTROMOBILNOSTI

INICIJATIVA IZGRADNJE 5G R&D I TEST CENTRA ZA AUTONOMNA VOZILA I DRONOVE

RECAR – K CITY – CETRAN – APOLLO OPEN PLATFORM – DSRC vs C-V2X

“2019 POČETAK NOVE ERE – SPREMITE SE ZA NEOGRANIČENE PODATKE U 5G MREŽI”

 

Back to top