Organizaciona struktura

U postavljanju organizacione strukture NAAEV-a suštinski je vodjeno računa o što većoj fleksibilnosti, inovativnosti, kvalitetu, etici rada i društveno odgovornom poslovanju sa jedne strane i efikasnom izvršavanju postavljenih zadataka sa druge strane.

Imajući u vidu specifičnost ovakvog tipa organizacije, postavljena organizaciona struktura sledi ustanovljene Ciljeve, Misiju i Viziju NAAEV-a, pri čemu glavne resurse asocijacije predstavljaju informacije i znanje.

Dinamično i objektivno nepredvidivo okruženje u kome će asocijacija u ovoj fazi pretežno poslovati, opredelilo je menadžment NAAEV-a na dizajniranje modela organske-adaptivne tj. projektne organizacione strukture kako bi se što efikasnije moglo da udovolji zahtevima okruženja koja se često menjaju iz dana u dan.

Back to top